Centre Manager 經理:

Mr Raymond Yip 葉志釗


Office Administrator & Project Coordinator
辦公室行政及项目工作管理: 

Ms Lilia Chiu 趙禮娟

 

Advice Worker 諮詢:

Ms Lilia Chiu 趙禮娟

 

School Teachers 学校教师

Year 1: Ms Yi Lan Chen               Year 2: Ms Lina Xu                   

Year 3: Ms Zhong Lin Wang         Year 4: Ms Winnie Li 

Year 5: Ms Ling Yang                   Year 6: Ms Hui Juan Chen              

Year 7: Mr Shao Bin Zheng          Year 8 (IGCSE Class): Ms Ying Gao 

 

Regular Volunteers:

Ms Mei Ling Wen

Mrs Khoi L Tang

Mrs Winnie Patterson

Ms Siu M Chiu

Ms Ah Fung Lin

Mr Hao T Luu